top of page
Colorful Pattern

漫畫 Comic

《 Compet Hong Kong 

我們為Compet Hong Kong製作的宣傳漫畫,內容介紹旗下產品寵物車《為什麼要用寵物車?》,助您建立品牌形象吸引目標客戶。

Dog_01_vo.jpg
Dog_03_vo.jpg
Dog_04_vo.jpg
Dog_05_vo.jpg
Dog_06_vo.jpg

- THANK YOU -

bottom of page